SWINE PRODUCERS AND PROCESSORS FOR EXPORTING ASSOCIATION

สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก

บทเฉพาะกาล

ข้อ 49 เมื่อนายทะเบียนสมาคมการค้าประจำกรุงเทพมหานคร ได้อนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมแล้ว ให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งทุกคนทำหน้าที่คณะกรรมการ (ชั่วคราว) จนกว่าจะได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการตามข้อบังคับนี้ ซึ่งจะต้องจัดให้มีขึ้นภายในกำหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมแล้ว
ภายใต้บังคับแห่งความในวรรคแรก กรณีที่มีการประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการชุดแรกในช่วงเวลาน้อยกว่าสามเดือน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสมาคม ให้ถือเอาวันสิ้นปีทางบัญชีของสมาคมเป็นวันตั้งต้นคำนวณวาระกรรมการ ตามข้อ 17 วรรคสี่  

ข้อ 50 เพื่อประโยชน์แห่งความในข้อบังคับข้อ 7. ให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมทุกคนทำหน้าที่เป็นสมาชิกสามัญ 

ข้อ 51 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสมาคมการค้าประจำกรุงเทพมหานคร ได้อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมเป็นต้นไป