สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก

SWINE PRODUCERS AND PROCESSORS FOR EXPORTING ASSOCIATION

สถิติสุกรไทย

สถิติการส่งออก

ข้อมูลล่าสุด 2565 พฤษภาคม
ข้อมูลย้อนหลัง

สถิติการนำเข้า

ข้อมูลล่าสุด 2564 สิงหาคม
ข้อมูลย้อนหลัง