<!--ราคาสุกรปัจจุบัน-->

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 21 ก.ย. 2562  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ตะวันตก 57 บาท/กก.    เหนือ 60-62 บาท/กก.
ตะวันออก

63 บาท/กก. 

   ใต้

71 บาท/กก.

อีสาน

60-62 บาท/กก.

   ลูกสุกร         1,400+-58 บาท/ตัว

 

   
<!--ภาวะราคาอาหารสัตว์-->
เฉลี่ย สิงหาคม 2562  สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
ข้าวโพด  9.28 บาท/กก. รำสด  9.56 บาท/กก.
กากถั่วเหลือง 13.44 บาท/กก. ปลายข้าว 10.86 บาท/กก.
ปลาป่น 31.82 บาท/กก. มันเส้น  7.27 บาท/กก.
เกี่ยวกับสมาคม
คุณอยู่ที่หน้า : แนะนำสมาคม > คณะกรรมการ
  คณะกรรมการสมาคม

   
  น.สพ.บุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม
นายกสมาคม
 
 
น.สพ.นพพร วายุโชติ
อุปนายกคนที่ 1
คุณเจริญ รุจิราโสภณ
อุปนายกคนที่ 2
คุณอนันต์ จันทรานุกูล 
เลขาธิการ
คุณสรรกฤษณ์ เชี่ยวชาญ
รองเลขาธิการ
น.สพ.สว่าง ข้อมงคลอุดม
เหรัญญิก

ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์ 
นายทะเบียน

 

 

คุณพลณพัทธ์ วิรุฒอรรคพงษ์
ปฏิคม
คุณสุชิน ทวีตั๊งตระกูล
กรรมการ
 

คุณสุรศักดิ์ วิโรจนกูฎ
กรรมการ
 

 

   

 

คุณอรรณพ เจียรประเสริฐ
กรรมการ
 

ดร.วิชัย เตชะวัฒนานันท์
กรรมการ
 

คุณวันชัย แดงกุลวานิช
กรรมการ
 

 

   

 
คุณคึกฤทธิ์ อารีปกรณ์
ผู้จัดการสมาคม

คุณพีรวัฒน์ น้อยทรัพย์
เจ้าหน้าที่สมาคม